Όροι συμμετοχής

Πριν υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της el-translations, παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Με την υποβολή αίτησης συμμετοχής και τη γνωστοποίηση των στοιχείων σας για τη σχετική έκδοση του φορολογικού παραστατικού, τεκμαίρεται ότι με την συμμετοχή σας στα εκπαιδευτικά προγράμματα αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και προϋποθέσεις που ακολουθούν.

Αν δεν αποδέχεσθε τους παρακάτω όρους και τις προϋποθέσεις, παρακαλούμε να μην προχωρήσετε στην εγγραφή σας.

  1. Η el-translations επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να επιφέρει όποιες μικρές αλλαγές ή τροποποιήσεις στη δομή και στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος τυχόν κριθούν αναγκαίες για την πληρέστερη κατάρτιση των σπουδαστών.
  2. Απαγορεύεται να γίνει χρήση, αντιγραφή και/ή αναπαραγωγή του υλικού και του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης με οποιαδήποτε μηχανικά, οπτικά, ακουστικά ή άλλα μέσα, προοριζόμενη για οποιαδήποτε εκμετάλλευση ή άλλο σκοπό πλην αυτόν της εκπαίδευσης του συμμετέχοντα. Στην περίπτωση παράβασης της σχετικής απαγόρευσης, πέραν των συνεπειών του νόμου, θα ακυρώνονται από την el-translations οι κωδικοί πρόσβασης στις πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
  3. H el-translations σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία που θα υποστεί οποιοσδήποτε συμμετέχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνει και παρέχει, από αιτία που έχει σχέση με το εκπαιδευτικό ή άλλο περιεχόμενο, την ύλη του προγράμματος και τις πληροφορίες που δίδονται γενικότερα μέσω αυτού αλλά και μέσω του παρεχόμενου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού του εκπαιδευτικού προγράμματος.
  4. Επίσης, η el-translations σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία που θα υποστεί οποιοσδήποτε συμμετέχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (E-Learning) που διοργανώνει και παρέχει, από αιτία που έχει σχέση αφενός μεν με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας πραγματοποιείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αφετέρου δε με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του διαδικτυακού τόπου ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
  5. Αν και η el-translations και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου el-translations.com και κάθε χρησιμοποιούμενης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες αυτών ή των εξωτερικών servers που τους φιλοξενούν, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από εξωτερικούς ιούς ή άλλα κακόβουλα λογισμικά, δεν φέρει δε καμία ευθύνη για την προκύπτουσα αδυναμία πρόσβασης σε αυτά ή για οποιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση ή άλλη) που προκύπτει από τις προγραμματισμένες ή μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας αυτών.
  6. Η el-translations και οι συνεργάτες της δεν φέρουν καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να επέλθουν από την χρήση εκπαιδευτικής πλατφόρμας και του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες. Οι χρήστες αυτών έχουν πρόσβαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα με δική τους ευθύνη και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συστήματα, hardware, λογισμικό, δεδομένα ή αρχεία τους.
  7. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την παροχή από την el-translations και αντίστοιχα τη λήψη από τον συμμετέχοντα της συμφωνούμενης εκπαιδευτικής υπηρεσίας, είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Τα μέρη συμφωνούν ότι πριν την προσφυγή στα δικαστήρια θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια φιλικής διευθέτησης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης.
Scroll